Przejdź do treści

Chrzest Święty

Chrzest święty jest szczególnym zjednoczeniem człowieka z Jezusem Chrystusem, co dokonuje się przez jego włączenie do wspólnoty Kościoła. Stąd najwłaściwszym momentem uroczystego celebrowania chrztu świętego jest niedzielna Eucharystia.

W naszej parafii Msza Święta chrzcielna sprawowana jest dwa  razy w miesiącu:

-w drugą sobotę miesiąca o godzinie 18.00

-w czwartą niedziele miesiąca o godzinie 11.00

Terminy powyższe mogą ulegać zmianie z racji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, Oktawy Bożego Ciała, Uroczystości Wszystkich Świętych, rekolekcji parafialnych, Pierwszej Komunii Świętej i Bierzmowania oraz podczas wakacji

Poza tym chrzest udzielany jest także w łączności ze Mszą Świętą o 11:00* (sprawowaną w intencji chrzczonych dzieci) w drugie święto Wielkanocy i w drugie święto Bożego Narodzenia.

 

I. Uwagi ogólne

1. Do godziwego ochrzczenia dziecka wymaga się:

– aby zgodzili się rodzice lub przynajmniej jedno z nich lub ci, którzy prawnie ich zastępują
– aby istniała uzasadniona nadzieja, że dziecko będzie wychowane po katolicku; jeśli jej zupełnie nie ma, chrzest należy odłożyć (por. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 868).

2. Rodzice dziecka przyjmują na siebie obowiązek wychowania go w wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłowało Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus (zob. obrzędy chrztu).

3. Rodzice chrzestni

 a) Kandydat na chrzestnego musi spełniać określone warunki (zob. Kodeks  Prawa Kanonicznego, kan. 872-874):

  • ukończył 16 lat;
  • jest katolikiem;
  • przyjął sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, czyli chrzest, Komunię św., bierzmowanie;
  • prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
  • prawo kościelne nie zabrania mu bycia chrzestnym (tzn. nie może być to osoba żyjąca w związku niesakramentalnym; odrzucająca naukę Kościoła, niepraktykująca lub też osoba, która wyrzekła się wiary; w sposób zdeklarowany zrezygnowała z katechizacji,  lub np. nie życząca sobie wizyty duszpasterskiej.

b) Obowiązkiem chrzestnych jest pomagać rodzicom w wychowaniu ich dziecka w wierze (zob. obrzędy chrztu).

II. Dokumenty i dane potrzebne do zapisu w Księdze Ochrzczonych:

1.Akt urodzenia dziecka;
2.Świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka (jeżeli zawarli tylko związek cywilny – akt USC) – nie dotyczy, jeżeli rodzice dziecka nie zawarli ze sobą żadnego związku;
3.Dane rodziców chrzestnych (imię, nazwisko, wiek, zawód, adres) oraz zaświadczenia z parafii zamieszkania każdego z rodziców chrzestnych potwierdzające ich udział w praktykach religijnych i brak przeszkód do bycia rodzicem chrzestnym.

III. Obrzędy chrztu

Obrzędy chrztu składają się z czterech części:

1. Przyjęcie dziecka
2. Liturgia Słowa Bożego
3. Chrzest dziecka
4. Zakończenie

Ad 1. Przyjęcie dziecka

Kapłan wita zgromadzonych rodziców, chrzestnych i gości. Potem następuje dialog:

Kapłan: Jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?

Rodzice: (wymieniają imię)

K: O co prosicie Kościół Boży dla… ? (dla swoich dzieci)

R: O chrzest (lub: o wiarę, albo: o łaskę Chrystusa, albo: o przyjęcie do Kościoła).

K: Prosząc o chrzest dla swoich dzieci, przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania ich w wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłowały Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku?

R: Tak (albo: jesteśmy tego świadomi)

K: (zwracając się do chrzestnych): Czy jesteście gotowi pomagać rodzicom w wypełnianiu ich obowiązku?

Chrzestni: Jesteśmy gotowi.

K: Drogie dzieci (albo: N…), wspólnota chrześcijańska przyjmuje was z wielką radością. Ja zaś, w imieniu tej wspólnoty znaczę was znakiem krzyża, a po mnie naznaczą was tym samym znakiem Chrystusa Zbawiciela wasi rodzice (i chrzestni).

I w milczeniu kreśli znak krzyża na czole dziecka. Potem zaprasza rodziców, i jeśli uzna to za stosowne, także chrzestnych, aby uczynili to samo.

——————————————————————————–

Ad 2 Liturgia Słowa Bożego

Kapłan czyta wyjątki z Pisma św. i wygłasza krótką homilię. Zachęca rodziców i chrzestnych, by wzięli na siebie obowiązki związane z przyjęciem dziecka do Kościoła. Potem kapłan zachęca do osobistej, cichej modlitwy.
Następuje (podobnie jak we Mszy św.) modlitwa powszechna. Obecni odpowiadają na wezwania kapłana słowami: Wysłuchaj nas, Panie (lub inaczej, jeśli to kapłan zapowie). Modlitwę kończy wezwaniem świętych:

K: Święta Maryjo, Matko Boża

Wszyscy: módl się za nami.

K: Święty Józefie, – Święty Janie Chrzcicielu, – Święci Piotrze i Pawle, – (módlcie się za nami).

Wypada dodać imiona innych świętych, zwłaszcza patronów dzieci, kościoła. Zakończenie brzmi:

K: Wszyscy Święci i Święte Boże,

W: Módlcie się za nami

Upadek naszych pierwszych rodziców został spowodowany podstępem szatana. Przez niego człowiek stracił życie Boże, stan łaski. Dlatego kapłan modli się o uwolnienie dziecka z zależności od złego ducha.
Modlitwa z egzorcyzmem:

Wszechmogący wieczny Boże, Ty posłałeś na świat swojego Syna, aby oddalił od nas moc szatana, ducha nieprawości, a człowieka wyrwanego z ciemności przeniósł do przedziwnego Królestwa Twojej światłości; pokornie Cię błagamy, abyś te dzieci uwolnił od grzechu pierworodnego i uczynił swoją świątynią i mieszkaniem Ducha Świętego. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W: Amen.

K: Niech was broni moc Chrystusa Zbawiciela, który żyje i króluje na wieki wieków.

W: Amen.

——————————————————————————–
3. Chrzest dziecka

Kapłan: Módlmy się, aby Bóg wszechmogący obdarzył te dzieci nowym życiem z wody i z Ducha Świętego.

Potem kapłan wygłasza błogosławieństwo nad wodą (i święci wodę, gdy zachodzi potrzeba). Po przemówieniu do rodziców i chrzestnych pyta ich:

K: Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?

Rodzice i chrzestni: Wyrzekamy się.

K: Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby was grzech nie opanował?

R. i Chrz.: Wyrzekamy się.

K: Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?

R. i Chrz.: Wyrzekamy się.

Następnie kapłan przyjmuje od rodziców i chrzestnych potrójne wyznanie wiary:

K: Czy wierzycie w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

R. i Chrz.: Wierzymy.

K: Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

R. i Chrz.: Wierzymy.

K: Czy wierzycie w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

R. i Chrz.: Wierzymy.

K: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą, w Chrystusie Jezusie Panu naszym.

W: Amen.

Chrzest:

Kapłan pyta rodziców i chrzestnych:

K: Czy chcecie, aby … otrzymał(a) chrzest w wierze Kościoła, którą przed chwilą wspólnie wyznaliśmy?

R. i Chrz.: Chcemy.

Teraz kapłan chrzci dziecko, polewając główkę trzykrotnie wodą i wymawiając formułę chrztu:
…, ja ciebie chrzczę w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Po chrzcie każdego dziecka uczestnicy wypowiadają:
W: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen

Dziecko zwykle trzyma do chrztu ojciec lub matka

Namaszczenie krzyżmem świętym:

Kapłan mówi:
Bóg wszechmogący, Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który was uwolnił od grzechu i odrodził z wody i z Ducha Świętego, On sam namaszcza was Krzyżmem zbawienia, abyście włączeni w lud Boży, wytrwali w jedności z Chrystusem Kapłanem, Prorokiem i Królem na życie wieczne.

Wszyscy: Amen.

Włożenie białej szaty (chrzestna):

K: … … staliście się nowym stworzeniem i przyoblekliście się w Chrystusa, dlatego otrzymujecie białą szatę. Niech wasi bliscy słowem i przykładem pomagają wam zachować godność dzieci Bożych aż po życie wieczne.

Wszyscy: Amen.

Wręczenie zapalonej świecy (chrzestny zapala od świecy paschalnej):

K. Przyjmijcie światło Chrystusa.

K. Podtrzymywanie tego światła powierza się wam, rodzice i chrzestni, aby wasze dzieci, oświecone przez Chrystusa, postępowały zawsze jak dzieci światłości, a trwając w wierze mogły wyjść na spotkanie przychodzącego Pana razem z wszystkimi Świętymi w niebie.

——————————————————————————–

4. Zakończenie

wspólnie odmawia się modlitwę „Ojcze nasz…”
następuje obrzęd Komunii św. (jeśli chrzest jest poza Mszą św.)
Kapłan błogosławi matki, ojców, chrzestnych i wszystkich obecnych.