Przejdź do treści

Cmentarze

REGULAMIN CMENTARZY PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ pw. ŚW. JAKUBA WIĘKSZEGO APOSTOŁA W POZNANIU – GŁUSZYNIE

Cmentarze są miejscem świętym, przeznaczonym do chowania zmarłych. Osoby przebywające na cmentarzach zobowiązane są do zachowania powagi i szacunku należnego zmarłym, dbanie o porządek i czystość na terenie całego cmentarza.

 1. Właścicielem cmentarzy parafialnych jest parafia. Prawnym Zarządcom cmentarzy jest proboszcz parafii. Wszelkie formalności dotyczące cmentarzy załatwiamy w Biurze Parafialnym jak i u Administratora cmentarza.
 2. Do kompetencji zarządzającego cmentarzami parafialnymi należy: ustalenie miejsca pochówku, pobieranie opłat na rzecz parafii za miejsce pochówku oraz innych opłat przewidzianych Regulaminem, wykonywanie innych zadań zgodnych z ustawą o cmentarzach.
 3. Grób nie może być wykorzystany do ponownego chowania przed upływem 20 lat, chyba, że jest to grób głębinowy. Do grobów rodzinnych można chować urny z prochami członków rodziny nawet przed upływem 20 lat od ostatniego pochówku.
 4. Po 20 latach od dnia pochówku, w przypadku gdy nie zostanie przedłużona opłata na kolejne lata, grób może zostać przez parafię wykorzystany do ponownego pochówku, co jest zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (art. 7 ust. 2. Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych).
 5. Termin dalszego istnienia grobu może zostać przedłużony w Biurze Parafialnym przez osobę opiekującą się grobem (złożenie oświadczenia) i uiszczenia stosownej opłaty około pól roku przed upływem 20 lat.
 6. Przy zgłoszeniu pochówku rodzina zmarłego obowiązana jest uzgodnić z proboszczem wybór firmy pogrzebowej.
 7. Opiekun grobu zobowiązany jest powiadomić proboszcza o zamiarze postawienia nagrobka i przedstawić jego projekt do akceptacji. Projekt powinien zawierać: dane personalne inwestora; rysunek – projekt nagrobka z wymiarami; treść i umiejscowienie napisów; dane wykonawcy nagrobka. Przy nagrobkach zabytkowych zgodę konserwatora zabytków. Standardowe wymiary nagrobków na grobach pojedynczych 180×80; podwójnych 180×180; dziecięcych 90×60.
 8. Osoba mająca zamiar postawienia nagrobka musi okazać pisemną zgodę sprawującej opiekę nad grobem.
 9. Dysponowanie grobem może być dokonane wyłącznie za zgodą osoby opiekującej się danym miejscem pochówku.
 10. Na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu należy uzyskać zgodę Zarządcy cmentarza. W szczególności dotyczy to: pogrzebu, postawienia nagrobka, remontu nagrobka, stawianie trwałych elementów zdobniczych przy grobie, ekshumacji zwłok lub przeniesienia ich do innego grobu. Wykonywanie prac na terenie cmentarza dopuszczalne jest wyłącznie po pisemnej akceptacji warunków ich prowadzenia ustalonych przez Zarządcę cmentarzy.
 11. Prace można wykonywać w dni robocze w godzinach 7.30 – 16.00. Firmy kamieniarskie mają obowiązek zabrania z cmentarza starych nagrobków lub ich elementów pozostałych po ustawieniu nowego nagrobka.
 12. Utwardzenie nawierzchni wokół grobu (np. kostka brukowa) można dokonać tylko za zgodą Zarządcy cmentarzy. W biurze parafialnym trzeba złożyć pisemną prośbę o zamiarze utwardzenia nawierzchni wokół grobu. Parafia nie odpowiada za naruszenie utwardzonej nawierzchni przy kopaniu sąsiedniego grobu lub innych koniecznych prac około grobów.
 13. Na terenie cmentarzy zabrania się: • zrywania i niszczenia zieleni • sadzenia drzew i krzewów bez zgody Zarządcy cmentarzy • wycinania drzew i krzewów bez zgody Zarządcy cmentarzy • hałasowania, spożywania alkoholu • wprowadzania zwierząt • stawiania ławek przy grobie bez zgody Zarządcy cmentarzy.
 14. Parafia ma prawo pobierania opłat od firm pogrzebowych wykonujących swoją działalność na terenie cmentarzy (np. wjazdu, kaplicy i urządzeń należących do parafii).
 15. Nie zezwala się, bez zgody Zarządcy cmentarzy, na wjazd pojazdami mechanicznymi na teren cmentarzy.
 16. Odpady i śmieci należy składować w miejscach do tego wyznaczonych. Zabrania się składowania śmieci pochodzących spoza cmentarzy.
 17. Na terenie cmentarzy zabrania się działalności handlowej i reklamowej oraz wszelkich innych czynności naruszających powagę tego miejsca. Zabrania się zawieszania reklam na ogrodzeniu cmentarza.
 18. Cmentarze są ubezpieczony przez parafię w zakresie OC. Nie dotyczy to ubezpieczenia nagrobków, które można ubezpieczyć we własnym zakresie (od dewastacji lub kradzieży).
 19. Regulamin cmentarzy jest opublikowany na parafialnej stronie internetowej; http://www.jakubapostol.archpoznan.pl/
 20. Cmentarze parafialne otwarte są: • w okresie od 1 kwietnia do 15 września w godz. od 7:00 do 21:00 • w okresie od 16 września do 31 marca w godz. od 7:00 do 19:30